Arrel de la web > Informació detallada > Resum de la situació de Son Durí II

Resum de la situació de Son Durí II

dissabte 1 de desembre de 2012

Amb la modificació 2 del PTM s’introdueixen algunes novetats pel que fa al municipi de Campos (a Sa Ràpita, en concret).

1.- Es prohibeixen nous creixements residencials.

2.- Es fixa un sostre màxim de places turístiques que es poden implantar a sa Ràpita, tot i que en un nombre excessiu, mantenint els sectors que ja hi havia: Sector THM II “Son Durí II”, Sector THM XX-1 “Sa Marina” i Sector THM XXI “Sa Vinyola”. Les places hauran de ser de 5 estrelles.

3.- I un punt decisiu, que sembla que està passant desaparcebut: Es restringeix el creixement possible. En conjunt, només queden 2 + 8,76 hectàrees. Son Durí II ja supera aquesta extensió. L’ajuntament haurà de decidir quin sòl vol i, a més, aplicar-hi la limitació d’habitants per hectàrea. Perquè el sòl destinat a reconversions queda reduït a 2Ha.

4.- En tot cas, cal adaptar les NNSS de l’any 1991 al PTM (i a tota la normativa posterior), de manera especial a la fitxa específica de Sa Ràpita (a la qual vos remetem).

No es pot dur a terme el projecte presentat sense modificar el Pla Territorial i les NNSS de Campos. Per no parlar de les avaluacions d’impacte ambiental, la necessitat d’interès general per un nou camp de golf...

La limitació de superfície del Pla Territorial impedia dur a terme el projecte de l’hotel i camp de golf a S’Arenal de Sa Ràpita vora l’ANEI d’Es Trenc. Però no passà desapercebut i el PP ha fet una modificació del Pla Territorial per la porta de darrera per poder promoure aquesta actuació. Això mentre el Conseller Delgado negava emfàticament i desafiadorament afirmant que el vigent PTM (el del govern del pacte) en permetia la construcció. El conseller Delgado va assegurar que no havien de canviar cap norma per fer l’hotel, que els altres intentàvem enganyar.

La modificació, però, que efectivament ha fet el PP és de gran magnitud. Diu que l’assignació de Hectàrees de creixement a Campos està equivocada: on diu 2 Ha per ART ha de dir 21Ha per ser congruent i poder executar les àrees turístiques que, recordem, són tres: Son Durí, Sa Marina i Sa Vinyola; però, quina reconversió faran aquestes àrees? A on espongen? A on són les demolicions, els trasllats d’edificabilitat? O tornarem dir reconversions a lo que el PP-UM deien reconversions en el Pla Territorial originari? Però, a més, amb 21 Ha tampoc hi caben les tres àrees... O és que només interessa que hi capi Son Durí?

Un error? No!: el Bloc va votar 2 Ha per reconversions i 19,06Ha (de les quals només en queden vives 8,74 Ha), per a creixements generals. No vàrem cometre cap error. Sabíem perfectament el que fèiem.

Per la nostra coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa queda prou clar: no s’ha d’adaptar el PTM al planejament, això és absurd, sinó al revés! EL PLANEJAMENT s’ha d’adaptar al PTM i per tant, si sobren hectàrees urbanitzables, s’han de passar a sòl rústic.

En l’argument de la promotora (idèntic al de l’Ajuntament de Campos) es fa un sil·logisme curiós:

1.- Son Durí són terrenys urbanitzables: D’acord.

2.- La urbanització està afectada per la limitació de l’article 6 del PTM (per les DOT), és a dir, que ha de "consumir" hectàrees de creixement de les assignades pel Pla Territorial al municipi de Campos: D’acord.

3.- El Pla no atorga tantes Ha. de creixement a Campos, amb la conseqüència que la urbanització de Son Durí II, no hi cap: D’acord.

4.- I per tant és evident que “el Consell s’ha equivocat, i en comptes de 2 Ha havia d’haver escrit 21”: En això NO hi estam d’acord.

De fet, aquest supòsit, el de que hi hagi més sòl urbanitzable que no sòl de creixement permès, és exactament el que contempla l’article 6.4 del Pla Territorial i diu: "D’acord amb el que estableixen els articles 35 i 36 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries, en els casos en què el planejament general contengui previsions de creixement superiors al màxim possible assignat en aquesta norma, aquest s’haurà d’adaptar, mitjançant els canvis de classificació a sòl rústic necessaris, perquè les seves previsions de creixement quedin dins l’esmentat límit màxim possible."

629 Missatges al fòrum

Respondre a aquest article