Arrel de la web > El recurs > Recurs contenciós administratiu

Recurs contenciós administratiu

dissabte 1 de desembre de 2012

Aquí teniu el text del recurs que presentàrem el 6 de juny de 2012:

A LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS

JOANA SOCIAS REYNÉS, Procuradora dels Tribunals, actuant en nom i representació de D. JOAN FONT MASSOT com a Conseller del Consell Insular de Mallorca i a més en nom i representació del Grup Polític del Consell Insular de Mallorca GRUP DE CONSELLERS PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA, en virtud de poder apud-acta, i sota la direcció lletrada de D. Pere Fuster Nadal, davant la Sala comparesc i com millor procedeixi en Dret, DIC:

Que mitjançant el present escrit i en el termini legalment establert, interpòs RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra l’Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 12 d’abril de 2012, i publicat en el BOIB en data 4 de maig de 2012; pel qual s’acorda aprovar la correcció d’errada material, de fet o aritmètica comesa en les aprovacions definitives i en la publicació de la modificació número 1 i de la modificació número 2 del Pla Territorial de Mallorca en allò que fa referència al Punt II.01 de l’Annex de l’Acord “Errada numèrica a la consignació del creixement R-D del TM de Campos a la Taula de la norma 6”, correcció que permet passar de 2 a 21 hectàrees la limitació del creixement possible al terme de Campos destinat a Reserva i/o Dotació, per ser aquest Acord contrari a Dret i lesiu per als interessos del meu representat en els termes que s’exposaran.

Que amb el present escrit s’acompanya:

- Constitució com a Grup Polític del Consell Insular de Mallorca del Grup de Consellers PSM-Iniciativaverds-Entesa i la designació com a portaveu de D. Joan Font Massot.
- Còpia de l’Acord impugnat, que va ser publicat en el BOIB en data 4 de maig de 2012.

Por tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’art. 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

SUPLIC A LA SALA, que tengui por presentat aquest escrit, juntament amb els documents que s’acompanyen, l’admeti, i tengui per interposat RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra l’Acord indicat i, després dels tràmits legals oportuns, acordi reclamar l’expedient de l’Òrgan Administratiu autor de l’Acord perquè pugui ser posat de manifest a aquesta part a fi i efecte de formalitzar la demanda.

2546 Missatges al fòrum