Arrel de la web > Informació detallada > Per què canvien el PTM a Campos?

Per què canvien el PTM a Campos?

dissabte 1 de desembre de 2012

El PTM actual disposa d’una fitxa específica per Sa Ràpita, en la Disposició addicional vuitena, la qual permet el creixement turístic amb unes determinacions específiques. La disposició acaba dient:

"En produir-se l’adaptació del planejament urbanístic de Campos al Pla territorial insular de Mallorca s’haurà de reconsiderar la classificació dels sectors no desenvolupats de sa Ràpita als efectes de preservar el seu estat natural quan no hagin estat objecte de transformació urbanística.”

A la promotora de Son Durí II no li basten les hectàrees de creixement assignades a tot Campos per desenvolupar-ho, però això no implica que el PTM estigui “equivocat”. El propi Pla a l’article 6.4 del PTM deixa molt clar què passa quan els urbanitzables superen la superfície assignada:

"D’acord amb el que estableixen els articles 35 i 36 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries, en els casos en què el planejament general contengui previsions de creixement superiors al màxim possible assignat en aquesta norma, aquest s’haurà d’adaptar, mitjançant els canvis de classificació a sòl rústic necessaris, perquè les seves previsions de creixement quedin dins l’esmentat límit màxim possible."

Amb aquesta pretesa correcció d’errors, el PP, augmenta les hectàrees de sòl destinat a ARTs (de 2 a 21 Ha), i volen fer veure que el Pla "volia" reservar 21Ha per fer reconversions. No creim que un hotel nou a Sa Ràpita reconverteixi res. Pensam que és creixement net que ha de restar-se de les 19,06 Ha reservades a creixement general, i de les quals, ja només en queden 8,74Ha perquè una part han estat usades per la urbanització de Ca N’Estela, també a Sa Ràpita.

En tot cas, el veritable error és permetre tal excés de creixement a Sa Ràpita i el que ara pertoca és esmenar-ho protegint l’indret (amb el procediment escaient), en comptes de declarar la promoció com a “d’interès autonòmic".

Des del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca creim que hi ha base més que suficient per a la impugnació de la correcció d’errors. Estam obligats a impugnar-ho, les mes de 10.000 persones que era a la cadena per salvar Sa Ràpita i les que es mobilitzaren per internet ho esperen i s’ho mereixen.

Qui estima Sa Ràpita, no la destrueix.

1 Missatge

Respondre a aquest article