Arrel de la web > Informació detallada

Informació detallada

Darrer afegit : 1 de desembre de 2012.

Articles d'aquesta secció

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita

  Som moltes les persones que pensam que un dels tresors mes valuosos que te Mallorca és la seva natura. Les zones humides, la serra de Tramuntana, la serra de Llevant, les platges verges,... fan de l’Illa un paradís irrepetible que hem de preservar (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 1 comentari

  La polèmica urbanització ja figurava en el planejament dels anys 70: un planejament que volia convertir Sa Ràpita-Es Trenc en un S’Arenal II. Les Normes Subsidiàries (d’ara en endavant NNSS) vigents de Campos (1991) recullen urbanitzables a Sa Ràpita (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 465 comentaris

  S’ha de distingir bé entre el sòl que segons la normativa municipal es pot urbanitzar (urbanitzable) i les hectàrees de creixement que el PTM assigna a cada municipi. Recordem que en l’Avanç a les Directrius d’Ordenació del Territori (d’ara en endavant (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 348 comentaris

  El PTM regula molt detingudament què pot passar amb els urbanitzables que provenguin de sentències judicials posteriors a la seva entrada en vigor. La solució general del PTM és clara: Si els sòls urbanitzables sobrevinguts per sentència, tenen pla (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 1 comentari

  El PTM actual disposa d’una fitxa específica per Sa Ràpita, en la Disposició addicional vuitena, la qual permet el creixement turístic amb unes determinacions específiques. La disposició acaba dient: "En produir-se l’adaptació del planejament (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita

  L’any 1974 el Pla general de Campos recollia un conjunt d’intervencions a Sa Ràpita-Estrenc que d’haver-se duit a terme tendriem un “S’Arenal II”. La reacció social davant la desmesurada proposta de la macrourbanització de Ses Covetes va culminar en la (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita

  El 2006 surt la sentència que anul·la les Normes del Consell que el 1999 havien declarat sòl rústic el de Son Durí II. El Tribunal diu que, en aquell moment, el Consell no era competent, així mateix apunta que ara sí que ho és (la modificació de les (...)

 • 1 de desembre de 2012, per  Salvem Sa Ràpita | 629 comentaris

  Amb la modificació 2 del PTM s’introdueixen algunes novetats pel que fa al municipi de Campos (a Sa Ràpita, en concret). 1.- Es prohibeixen nous creixements residencials. 2.- Es fixa un sostre màxim de places turístiques que es poden implantar a sa (...)